Algemene Voorwaarden B2B

Artikel 1 - Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 2 - Aanbiedingen / offertes
Artikel 3 - Prijs
Artikel 4 - Betaling
Artikel 5 - Levering
Artikel 6 - Garanties afnemer
Artikel 7 - Zichtzendingen
Artikel 8 - Risico-overgangsts
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 - Garantie
Artikel 11 - Reclames
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Auteursrecht
Artikel 14 - Vrijwaring
Artikel 15 - Overmacht & onvoorziene omstandigheden
Artikel 16 - Retentierecht
Artikel 17 - Ontbinding
Artikel 18 - Industriëel en intellectueel eigendom
Artikel 19 - Overdracht
Artikel 20 - Overdracht
Artikel 21 - Wijzigingen / aanvullingen
Artikel 22 - Geschillen & toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

X-treme Smile ®: gevestigd te 8606 JX, Sneek, aan Wattstraat 21;

Afnemer: elke contractspartij die tot X-treme Smile ® in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met X-treme Smile ® gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met X-treme Smile ® een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door X-treme Smile ® gedane aanbiedingen, offertes overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en X-treme Smile ® van toepassing verklaard.

3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door X-treme Smile ® en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

5. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met X-treme Smile ® van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door X-treme Smile ® niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van X-treme Smile ®, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

6. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2 - Aanbiedingen / offertes

1. Alle aanbiedingen/offertes van X-treme Smile® zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door X-treme Smile ® tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). X-treme Smile ® is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van X-treme Smile ® een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ``Plaats Bestelling`` drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van X-treme Smile ® een bevestiging per e-mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

3. Bij aanbiedingen/offertes van speciaal of op maat voor afnemer te vervaardigen artikelen, behoudt X-treme Smile ® zich het recht voor om bij levering de door afnemer bestelde aantallen met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om productietechnische redenen noodzakelijk is.

4. Hetgeen hierboven onder lid 1 tot en met 3 is aangegeven, geldt eveneens voor door X-treme Smile ® te berekenen meerwerk, waaronder het verrichten van installatiewerkzaamheden buiten de normale werkuren en treffen van extra voorzieningen. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.

5. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor X-treme Smile ® nimmer bindend.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

Artikel 3 - Prijs

1. Alle door X-treme Smile ® gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door X-treme Smile ® aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend-, porto- en verpakkingskosten.

3. X-treme Smile ® is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.

4. X-treme Smile ® is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 - Betaling

1. X-treme Smile® is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door X-treme Smile® afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.

3. X-treme Smile® is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.

4. De betalingsconditie bedraagt netto a contant binnen veertien dagen na factuurdatum.

5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze -zonder dat een ingebrekestelling is vereist- vanaf de factuurdatum een rente van 8% verschuldigd over het nog openstaande bedrag onverminderd de aan X-treme Smile® verder toekomende rechten.

6. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door X-treme Smile ® worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de richtlijnen van de staffel van kantonrechters rapport voorwerk 2 met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

7. In geval van betalingsverzuim is X-treme Smile® gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

8. Alle betalingen moeten geschieden op een door X-treme Smile® aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.

9. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij X-treme Smile® de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

11. Het doen van betalingen van afnemer aan X-treme Smile® op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. X-treme Smile® is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door afnemer aan X-treme Smile ® via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.

Artikel 5 - Levering

1. Bij iedere bestelling van afnemer wordt pas geleverd door X-treme Smile ® nadat het volledige factuurbedrag voldaan is.

2. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen -behoudens andersluidende schriftelijke regeling- de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.

3. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4. Indien de producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst. X-treme Smile ® wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

5. Het in gedeelten zenden van Producten door X-treme Smile ® is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

6. Het risico van de zending draagt X-Treme Smile op afnemer over direct na het aanbieden aan de verzender. X-Treme Smile kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of schade aan de zending na overdracht aan de verzender.

Artikel 6 - Garanties afnemer

Afnemer verplicht zich X-treme Smile® in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.

Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:

a. aan X-treme Smile® de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;

b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;

c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00–18.00 uur kunnen plaatsvinden;

d. in geval van installatiewerkzaamheden door X-treme Smile®, dat:

■ door derden te verrichten werkzaamheden, die niet tot de aan X-treme Smile® opgedragen werkzaamheden behoren, op een juiste wijze en tijdig zijn verricht, alsmede dat de door X-treme Smile® te verrichten werkzaamheden daarvan geen enkele hinder ondervinden;

■ licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin wordt gewerkt schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

e. in geval van levering op een door afnemer aangewezen plaats of verdieping, dat de aangevoerde zaken met een daartoe geschikte lift of andere geschikte transportmiddelen naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en dat het transport van de zaken door het gebouw niet gehinderd wordt.

Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door X-treme Smile® vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.

Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door X-treme Smile® ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 7 - Zichtzendingen

1. Onder ‘zichtzending’ wordt verstaan het op zicht plaatsen van zaken, met als uitsluitend doel de zaak waarvoor bij afnemer belangstelling bestaat te visualiseren. Zichtzendingen worden slechts uitgevoerd na voorafgaand akkoord en schriftelijke bevestiging daarvan door X-treme Smile®.

2. De zichtzending zal aan afnemer worden gefactureerd, met dien verstande dat creditering plaats vindt indien afnemer binnen tien dagen na levering van de zichtzending, schriftelijk te kennen geeft de zichtzending niet te willen behouden en nadat de zichtzending in originele verpakking in goede staat en franco aan X-treme Smile® is geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen op de hierboven beschreven wijze aan X-treme Smile® zijn teruggezonden. Beschadigde en/of verloren gegane zichtzendingen worden niet gecrediteerd.

Artikel 8 - Risico-overgang

1. Ongeacht hetgeen tussen X-treme Smile® en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van X-treme Smile®, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.

2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de door X-treme Smile® aan afnemer afgeleverde zaken gaat pas op afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen X-treme Smile® uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.

2. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van X-treme Smile® heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

3. Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is afnemer gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen.

Artikel 10 - Garantie

1. Op alle technische apparaten - ongeacht van welk merk of type- geeft X-treme Smile® minimaal 3 maanden garantie, tenzij anders aangegeven bij betreffend product. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden. Voor overige artikelen zal X-treme Smile® een prestatie leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert X-treme Smile® in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens X-treme Smile® behoort in elk geval niet geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking. Indien wij leveren naar een andere groothandel met gereduceerde tarieven, zal 1 maand garantie verleend worden volgens bovenstaande punten.

2. Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de afnemer dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk te melden aan X-treme Smile®. Voor terugzending van het product zelf dient hij de terugzendinstructies van X-treme Smile® af te wachten. Kosten die gemaakt zijn voor terugzending ten behoeve van reparatie of vervanging zijn te allen tijde voor de afnemer. Ook de kosten die doorX-treme Smile gemaakt moeten worden zullen vergoed worden door de afnemer.

3. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruik, zal door X-treme Smile® op schriftelijk verzoek van de afnemer binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen, zulks ter keuze van X-treme Smile®. Indien de afnemer op terechte grond om vervanging verzoekt, is X-treme Smile® te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

4. Onder dezelfde voorwaarden verleent X-treme Smile® een garantie van 3 (drie) maanden op verrichtte herstelwerkzaamheden, tenzij garantieperiode van het product zelf korter is. In dit geval geeft X-treme Smile® garantie voor dezelfde duur als de garantie van het apparaat. Garantie is altijd op walk-in basis; de afnemer dient nochtans zorgvuldig de verzendingsvoorschriften na te leven.

5. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
○ nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
○ onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
○ (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
○ (pogingen tot) reparaties verricht door de afnemer zelf of door derden, of indien de afnemer X-treme Smile® onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht -tijdig- te verhelpen;
○ van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);
○ het onjuist gebruik van bleeklampen met ganzennek design (overbuigen, kracht zetten e.d.)
○ het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
○ als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

6. Voor zover de fabrikant of importeur nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door X-treme Smile® overgenomen.

7. X-treme Smile® is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of een derde lijdt door het gebruik van een door X-treme Smile® geleverd product, tenzij afnemer aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van X-treme Smile®.

8. (In)directe kosten of schade bij de afnemer of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

9. Ook na de garantieperiode kunnen door X-treme Smile® geleverde producten ter herstelling aangeboden worden. In dat geval zal vooraf een bestek der kosten worden bezorgd aan de afnemer. Indien de afnemer besluit om het artikel niet te laten herstellen, zullen de kosten van het bestek voor zijn rekening komen.

10. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door X-treme Smile na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door X-treme Smile in behandeling te worden genomen.

Artikel 11 - Reclames

1. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

2. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of X-treme Smile® niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan X-treme Smile® te worden gemeld. Hierna worden deze niet meer in behandeling genomen.

4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

5. Gereclameerde zaken mogen -met uitzondering van zichtzendingen als bedoeld in artikel 7- alleen aan X-treme Smile® worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van X-treme Smile®. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking en de door X-treme Smile® aan afnemer toegezonden retourbon. Retourzending dient in alle gevallen door afnemer bekostigd te worden. X-treme Smile® behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.

6. In geval van naar het oordeel van X-treme Smile® gegronde en naar behoren ingediende klachten is X-treme Smile®, zulks te harer keuze, rekeninghoudend met de belangen van afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel:
○ vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten ofwel;
○ verlening van een prijskorting.

7. Het eventuele recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

9. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door X-treme Smile®.ln goedgekeurde specificatie.

10. Bestellingen vinden plaats onder reguliere B2B wetgeving. Er is geen recht van retour, geen recht van annuleren. Wanneer een bestelling geplaatst is, dan is annuleren niet mogelijk. Als afwijking hierop en als tegemoetkoming aan de klant kunnen wij de volgende regels hanteren.

  • 1. Annuleren of retourneren is alleen mogelijk mits akkoord bevonden door X-treme Smile. De order moet dan óf niet verzonden zijn óf in geretourneerd worden in een verkoopbare staat en ongeopend zijn. Bleekgels, tandpasta's en mondspreiders kunnen in verband met hygiëne nooit geretoruneerd worden. Wanneer X-treme Smile besluit dat de order geannuleerd kan worden, dan ontvangt de klant een tegoedbon ter waarde van de orderhoogte (minus herbevoorradingskosten). De waardebon wordt niet uitgekeerd en is vrij besteedbaar in de online winkel van X-treme Smile.

  • 2. Er worden bij annuleren of retourneren na goedbevinden altijd 15% herbevoorradingskosten / annuleringskosten op de totale waarde van de goederen in rekening gebracht, tenzij een andere waarde schriftelijk is overeengekomen. (administratiekosten, verpakken etc.)

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden
gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. X-treme Smile® accepteert geen aansprakelijkheid voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren, voor zover de wet dat toelaat, zulks evenwel tot maximaal de netto factuurwaarde van de geleverde goederen cq. diensten.

2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien X-treme Smile® door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

4. X-treme Smile® is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van X-treme Smile®.

6. X-treme Smile® is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan X-treme Smile® in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.

7. Onverminderd het bovenstaande is X-treme Smile® niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

Artikel 13 - Auteursrecht

1. X-treme Smile® verzorgt, bedenkt en creëert onder eigen beheer cursus cq. opleidingsmateriaal voor de door haar aangeboden diensten en goederen. Afnemers en derden zijn gemachtigd deze materialen en informatie te gebruiken waavoor ze bedoeld zijn; eigen kennis en vaardigheden verbreden en verbeteren, maar nimmer om eigen cursus of opleidingsmaterialen te vervaardigen.

2. Afnemer verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de geleverde materialen akkoord met de betreffende voorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door X-treme Smile® genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient afnemer alle rechten van derden te respecteren.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-treme Smile® is het de gebruiker van de website van X-treme Smile® of de diensten of goederen van X-treme Smile® niet toegestaan de producten en/of informatiediensten te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal zowel op de website als in het aangeboden oleidingsmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan X-treme Smile®. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van X-treme Smile®.

4. Op alle werken verstrekt of aangeboden door X-treme Smile® berust Auteursrecht. X-treme Smile® zal zich bij schending direct berusten op haar recht in deze en schadevergoeding eisen.

Artikel 14 - Vrijwaring

1. Afnemer vrijwaart X-treme Smile® voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door X-treme Smile® of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer X-treme Smile®, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.

3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 15 - Overmacht & onvoorziene omstandigheden

1. Indien nakoming zijdens X-treme Smile® of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten - bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan
tussen partijen pro rato afgerekend.

2. Onder overmacht van X-treme Smile® wordt in ieder geval verstaan:
○ de omstandigheid dat X-treme Smile® een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
○ stakingen;
○ storingen in het verkeer;
○ overheidsmaatregelen die X-treme Smile® verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
○ relletjes, oproer, oorlog;
○ extreme weersomstandigheden;
○ brand;
○ in-, uit- en/of doorvoerverboden.

3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van X-treme Smile® niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 16 - Retentierecht

X-treme Smile® is bevoegd om alle zaken die X-treme Smile® van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens X-treme Smile®, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van X-treme Smile®, dan is X-treme Smile® gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Artikel 17 - Ontbinding

1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij -na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming- toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van X-treme Smile® op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien X-treme Smile® de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. X-treme Smile® behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 - Industriëel en intellectueel eigendom

1. X-treme Smile® garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriëel of intellectueel eigendom van derden.

2. Indien niettemin door X-treme Smile® moet worden erkend of door een Nederlandserechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door X-treme Smile® geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal X-treme Smile® naar haar keuze na overleg met afnemer de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij X-treme Smile® niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan X-treme Smile® ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 19 - Overdracht

Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van X-treme Smile® te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 20 - Overdracht

1. X-treme Smile® behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door X-treme Smile® gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van X-treme Smile® noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt
indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van X-treme Smile® (www.X-tremesmile.nl)

Artikel 21 - Wijzigingen / aanvullingen

1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 22 - Geschillen & toepasselijk recht

1. Alle geschillen -waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd- welke tussen X-treme Smile® en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door X-treme Smile® met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen -behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken- worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van X-treme Smile®.

2. Voor vorderingen van X-treme Smile® is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.

3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

4. Op de door X-treme Smile® met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

Product added to compare.